algemene voorwaarden

INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST

Door op "Ik ga akkoord" te klikken, uw akkoordverklaring te e-mailen, uw creditcardgegevens in te voeren, of door deze overeenkomst op deze pagina te ondertekenen of omgekeerd, of u anderszins in te schrijven, elektronisch, mondeling of anderszins, gaat u ("Klant") ermee akkoord verleend door Marianne van Katwijk, en u gaat een juridisch bindende overeenkomst aan met het Bedrijf, onder de volgende voorwaarden:

DIENSTEN

(A) Bij de uitvoering van deze Overeenkomst, elektronisch, mondeling of anderszins, stemt het Bedrijf ermee in om diensten met betrekking tot onderwijs te verlenen door middel van video, seminars, advies en/of coaching (het "Programma").

(B) De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn bindend voor alle verdere goederen/diensten die door het Bedrijf aan de Klant worden geleverd.

(C) Partijen komen overeen dat het Programma het karakter heeft van coaching en educatie.

(D) De reikwijdte van de diensten die door het Bedrijf worden geleverd op grond van dit contract, is uitsluitend beperkt tot de diensten die daarin zijn opgenomen en die worden aangeboden op de website van het Bedrijf als onderdeel van het Programma.

(E) Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om diensten te vervangen die gelijk zijn aan of vergelijkbaar zijn met het Programma voor de Klant, indien redelijkerwijs vereist door de heersende omstandigheden.

KOSTEN

(A) Klant stemt ermee in om vergoedingen aan het Bedrijf te betalen volgens het betalingsschema dat is uiteengezet op de website van het Bedrijf, of anderszins aan de Klant is verstrekt, en het betalingsplan dat door de Klant is geselecteerd (de "Vergoeding").

(B) Het bedrijf brengt een 10% (tien procent) te late vergoeding in de eerste week in rekening met een wekelijkse verhoging van 10% elke volgende week. De vergoeding is te laat voor alle openstaande saldi die niet zijn betaald op de datum of data zoals overeengekomen tussen de partijen

TERUGBETALINGEN

(A) Bij de uitvoering van deze Overeenkomst stemt de Klant ermee in om het volledige bedrag van de Vergoeding aan het Bedrijf te betalen.

(B) Alle producten en/of diensten die door de Site worden aangeboden, bevatten hun eigen restitutiebeleid. Raadpleeg het individuele restitutiebeleid van elk product of elke service voor die relevante informatie.

(C) Als de klant de deelname aan of het bijwonen van het programma om welke reden dan ook annuleert, heeft de klant geen recht op restitutie.

(D) Als het Bedrijf een deel van het Programma niet kan uitvoeren zoals overeengekomen en er geen geschikte herschikking kan worden geregeld, dan zal alleen dat deel van het Programma aan de klant worden terugbetaald

TERUGBETALINGEN EN BETALINGSVEILIGHEID

(A) Voor zover de Klant het Bedrijf creditcard(s) verstrekt voor betaling op de rekening van de Klant, is het Bedrijf gemachtigd om de creditcard(s) van de Klant in rekening te brengen voor onbetaalde kosten op de overeengekomen data.

(B) Als de klant een meervoudig betalingsplan gebruikt om betalingen aan het bedrijf te doen, is het bedrijf gemachtigd om alle kosten in rekening te brengen op het moment dat ze verschuldigd zijn en heeft het hiervoor geen afzonderlijke autorisatie nodig. De Klant mag geen terugboekingen doen naar de rekening van het Bedrijf of de creditcard annuleren die als zekerheid is verstrekt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

(C) Klant is verantwoordelijk voor alle kosten in verband met het terugvorderen van betalingen op terugvorderingen en eventuele incassokosten die daarmee samenhangen. De Klant zal de aan het Bedrijf verstrekte creditcardgegevens niet wijzigen zonder het Bedrijf hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

GEEN DOORVERKOOP VAN DIENSTEN TOEGESTAAN

(A) Klant stemt ermee in om geen enkel deel van het Programma (inclusief cursusmateriaal), gebruik van het Programma of toegang tot het Programma te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden.

(B) Deze overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, waar een dergelijke toestemming naar absoluut goeddunken van het Bedrijf kan worden onthouden.

GEEN OVERDRACHT VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

(A) Het auteursrechtelijk beschermde en originele materiaal van het Bedrijf wordt uitsluitend aan de Klant verstrekt voor zijn/haar individueel gebruik en met een niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor één gebruiker.

(B) Klant stemt ermee in dat hij/zij geen intellectueel eigendom van het Bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrechtelijk beschermde en originele materiaal van het Bedrijf, zal gebruiken voor zakelijke doeleinden van de Klant.

(C) Het is de Klant niet toegestaan ​​materiaal dat elektronisch of anderszins van het Bedrijf is ontvangen, te delen, kopiëren, distribueren of anderszins te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

(D) Alle intellectuele eigendom, inclusief het auteursrechtelijk beschermde cursusmateriaal van het Bedrijf, blijft het exclusieve eigendom van het Bedrijf.

(E) Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd om het materiaal van het Bedrijf te verkopen of te verspreiden door de inschrijving of door de betaling van vergoedingen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

(A) Door zich in te schrijven voor het Programma en gebruik te maken van de diensten van het Bedrijf, vrijwaart de Klant het Bedrijf, zijn functionarissen, werknemers, directeuren, gelieerde ondernemingen en gerelateerde entiteiten van alle schade die kan voortvloeien uit de levering van de diensten aan de Klant.

(B) Het Programma is uitsluitend een educatieve/coachingservice.

(C) Klant stemt ermee in dat hij/zij alle risico's, voorzien of niet voorzien, die voortvloeien uit dergelijke diensten accepteert.

(D) In ​​ieder geval, als Bedrijf aansprakelijk wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van Bedrijf jegens de Klant of een derde partij beperkt tot het laagste van:

(I) De totale vergoedingen die de Klant aan het Bedrijf heeft betaald in de maand voorafgaand aan de actie die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid; en

(II) $1000.

(E) Alle vorderingen tegen het Bedrijf moeten worden ingediend binnen 100 dagen na de datum waarop de oorzaak van de actie is ontstaan, anders vervalt het recht op actie.

(F) Klant stemt ermee in dat Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit of voortvloeit uit de levering van de diensten, inclusief maar niet beperkt tot; directe, indirecte, incidentele, speciale, nalatige, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van de diensten van het Bedrijf of de inschrijving in het Programma.

(G) Klant stemt ermee in dat hij/zij de diensten van Bedrijf gebruikt op eigen risico van Klant.

AFWIJZING VAN GARANTIE

(A) Klant aanvaardt en stemt ermee in dat zij/hij volledig en als enige verantwoordelijk is voor haar/zijn voortgang en resultaten van het Programma.

(B) Klant aanvaardt en stemt ermee in dat Bedrijf geen controle heeft over de reacties van Klant op de levering van de diensten onder deze Overeenkomst.

(C) Bedrijf geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst, anders dan die hierin specifiek worden vermeld.

(D) Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen wijzen de impliciete garanties van titels, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel af.

(E) Het Bedrijf geeft geen garantie dat het Programma zal voldoen aan de eisen van de Klant of dat alle klanten dezelfde of vergelijkbare resultaten zullen behalen.

CURSUSREGELS

(A) Voor zover de Klant contact heeft met het personeel van het Bedrijf en/of andere klanten van het Bedrijf, stemt de Klant ermee in zich te allen tijde hoffelijk en respectvol te gedragen.

(B) De klant stemt ermee in zich te houden aan alle cursusregels en/of voorschriften die door het bedrijf worden gepresenteerd.

(C) Het niet naleven van de regels en voorschriften van de Cursus is een wezenlijke schending van deze Overeenkomst en daarom voldoende reden voor onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst door het Bedrijf.

(D) In ​​het geval van een dergelijke beëindiging heeft de Klant geen recht op restitutie van betaalde bedragen en blijft hij verantwoordelijk voor alle openstaande bedragen van de Vergoeding.

GEBRUIK VAN CURSUSMATERIALEN

(A) Klant stemt ermee in dat er opnamen worden gemaakt van cursussen en het Programma.

(B) Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, cursusmateriaal, video's en audio-opnamen van cursussen en materiaal dat door de Klant is ingediend in de context van de cursus(sen) en het Programma te gebruiken voor toekomstige lezingen, onderwijs en marketing materialen, en verdere andere goederen/diensten geleverd door Bedrijf, zonder vergoeding aan de Klant.

(C) Klant stemt ermee in dat zijn/haar naam, stem en beeltenis door het Bedrijf wordt gebruikt voor toekomstig les-, onderwijs- en marketingmateriaal en andere andere goederen/diensten die door het Bedrijf worden geleverd, zonder vergoeding aan de Klant of de noodzaak van nadere toestemming van Cliënt.

GEEN VERVANGING VAN MEDISCHE BEHANDELING

(A) Klant stemt ermee in om tijdens het verlenen van diensten rekening te houden met zijn/haar eigen gezondheid en welzijn en indien nodig passende medische behandeling te zoeken (inclusief, maar niet beperkt tot, psychotherapie).

(B) Bedrijf levert geen medische, therapie- of psychotherapiediensten en doet dit ook niet voor.

(C) Company is niet verantwoordelijk voor eventuele beslissingen die door Opdrachtgever worden genomen naar aanleiding van de coaching en de eventuele gevolgen daarvan.

BEËINDIGING

(A) In het geval dat de Klant een betalingsachterstand heeft of anderszins in gebreke blijft bij het nakomen van deze Overeenkomst, zijn alle betalingen op grond van deze Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

(B) Het Bedrijf mag onmiddellijk alle verschuldigde bedragen van de Klant innen en deze Overeenkomst beëindigen zonder verdere diensten aan de Klant te verlenen.

(C) In het geval dat de Klant een betalingsachterstand heeft aan het Bedrijf, is het de Klant niet toegestaan ​​om de diensten van het Bedrijf te gebruiken of te ontvangen of om deel te nemen aan een Programma.

VERTROUWELIJKHEID

(A) De term "Vertrouwelijke informatie" betekent informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek met betrekking tot de zakelijke of persoonlijke zaken van de Klant.

(B) Het Bedrijf stemt ermee in om geen Vertrouwelijke Informatie van de Klant vrij te geven, te onthullen of te gebruiken tijdens een gesprek met de Klant, de coachingsessie met het Bedrijf of anderszins, zonder de schriftelijke toestemming van de Klant.

(C) Het Bedrijf zal de Vertrouwelijke Informatie van de Klant strikt vertrouwelijk houden en zal zijn uiterste best doen om de Vertrouwelijke Informatie van de Klant te beschermen en te beschermen tegen openbaarmaking, misbruik, spionage, verlies en diefstal.

GESCHILLEN

(A) In het geval dat er een geschil ontstaat tussen de Partijen, komen de Partijen overeen en aanvaarden zij dat zij te goeder trouw zullen onderhandelen om een ​​dergelijk geschil te beslechten. Als het geschil na een redelijke onderhandelingsperiode niet is opgelost, kan elk van de partijen verdere stappen ondernemen op de hieronder vermelde plaats.

(B) In het geval van een geschil tussen de partijen, komen de partijen overeen dat zij geen van beide zullen deelnemen aan gedragingen of communicatie, openbaar of privé, die bedoeld zijn om de ander in diskrediet te brengen.

VRIJWARING

(A) De klant zal het Bedrijf, de aandeelhouders, trustees, gelieerde ondernemingen, werknemers, onderaannemers en opvolgers van het Bedrijf verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden en kosten – inclusief maar niet beperkt tot claims, schadevergoedingen, vonnissen, onderscheidingen, schikkingen , onderzoeken, kosten, advocatenhonoraria en verschotten – die elk van hen kan oplopen of verplicht wordt te betalen als gevolg van of voortvloeiend uit het te koop aanbieden, de verkoop en/of het gebruik van de dienst(en), met uitzondering van echter , alle dergelijke kosten en aansprakelijkheden die kunnen voortvloeien uit een schending van deze Overeenkomst of enige nalatigheid of opzettelijk wangedrag door het Bedrijf, of een van zijn aandeelhouders, trustees, gelieerde ondernemingen, werknemers, onderaannemers en opvolgers.

(B) De Klant zal het Bedrijf verdedigen in alle juridische acties en dergelijke die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, wanneer een dergelijke actie wordt ingesteld door een derde partij voor of namens de Klant.

(C) De klant erkent en stemt ermee in dat alle aandeelhouders, trustees, gelieerde ondernemingen, werknemers, onderaannemers en opvolgers van het bedrijf niet persoonlijk, individueel of collectief, verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor acties of verklaringen van het bedrijf.

CONTROLERENDE OVEREENKOMST

In het geval van een conflict tussen de bepalingen in deze Overeenkomst en materialen die door het Bedrijf, de vertegenwoordigers van het Bedrijf of de werknemers worden gebruikt, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

RECHTSKEUZE

(A) Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse Wet, zonder gevolg te geven aan principes of wetsconflicten.

(B) De winnende partij heeft recht op vergoeding van alle redelijke juridische kosten van de niet-overheersende partij.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

(A) Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, onderhandelingen en afspraken, mondeling of schriftelijk.

(B) Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke akte die door beide partijen naar behoren is uitgevoerd.

OVERLEVING

De eigendomsbepalingen, niet-ontwijking, geschillenbeslechting, eigendomsrechten en vertrouwelijkheidsbepalingen, en alle bepalingen met betrekking tot de betaling van verschuldigde bedragen uiteengezet in deze Overeenkomst, en alle andere bepalingen die naar hun zin en context de partijen voornemens zijn te behouden, zullen de beëindiging, om welke reden dan ook, van deze Overeenkomst overleven.

SCHEIDBAARHEID

Als een van de bepalingen in deze Overeenkomst, of een deel ervan, hierna als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de rest van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling in deze Overeenkomst, die volledig van kracht zal worden ongeacht de ongeldige bepaling of een deel daarvan.

ANDERE TERMEN

(A) Bij uitvoering door aankoop, klikken op "Ik ga akkoord" of het e-mailen van een akkoordverklaring, of ondertekening hieronder, of op de achterzijde van dit document, komen de Partijen overeen dat elke persoon, medewerker en/of rechtverkrijgende gebonden is door de voorwaarden van DEZE OVEREENKOMST.

(B) Een per fax, elektronische of e-mail uitgevoerde kopie of aanvaarding van deze Overeenkomst bij aankoop, met een schriftelijke of elektronische handtekening of verklaring, vormt een juridisch en bindend instrument met hetzelfde effect als een oorspronkelijk ondertekend exemplaar