Algemene Voorwaarden - Werkafspraken – Contract Coaching Therapie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching therapiediensten

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder:
§ opdrachtnemer: Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
§ opdrachtgever: de persoon, ondernemingsautoriteiten die de opdracht voor de werkzaamheden uitvoeren;
§ alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever uitgevoerde producten en diensten waaronder coaching, therapie en andere vormen van begeleiding, dan wel adviseur, alles in de ruimste zin des woord, alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook , uitgevoerd in het kader van een opdracht, bevatten werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
§ coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) diensten aanbieden van levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn geldig indien deze schriftelijk zijn ondertekend;
2. Niet alleen Marianne van Katwijk, MSc (psycholoog NIP) maar ook alle personen van ondernemingen die bij de uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever betrokken zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Niet van toepassing, tenzij deze door MariannePsych van Katwijk, MSc (NIP) schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3. Offertes
1. De door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) verstrekte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is bevestigd aan de bevestiging van ontvangst door de wederpartij geschreven binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes van Marianne van Katwijk, MSc (psycholoog NIP) zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is ontworpen. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft uitgevoerd. Marianne van Katwijk, MSc (psycholoog NIP) zal de door haar te ontwikkelen diensten naar beste inzicht en vermogen ontwikkelen. Deze heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4. Marianne van Katwijk, MSc (psycholoog NIP) is in alle gevallen eerst gebonden aan een schriftelijke opdracht van een schriftelijke overeenkomst, heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) slechts deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt bedoeld de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd.

Artikel 4. Prijzen en Prijswijziging

1. door geschreven anders vermeld, zijn de kosten voor kostengebonden kostengebonden kosten. De te berekenen BTW en de in de vorige zin kosten kunnen afzonderlijk door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) in rekening worden gebracht.

2. In de offerte wordt, afhankelijk van het project, door Marianne van Katwijk, MSc (Psych NIP) danwel een prijs vooraf, danwel een opgave van het aantal uren en het uur en/of dagdeeltarief, en te maken kosten. Een gebaseerd totaal aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van de aan het project te realiseren tijd.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) gesloten leiden voor Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) haar taken heeft gehouden na te, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maat van het moment van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) kan worden uitgevoerd. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) zal de richtlijnen en gedragsregels van het NIP en VITA-Coaching naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) het recht uitwerking te laten ontwikkelen door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt ​​zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) dat deze noodzakelijk zijn van waarvan de redelijkerwijs behoren te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marianne van Katwijk, MS (Psycholoog NIP) worden gemaakt. Indien de voor de overeenkomst nodig gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn uitgevoerd, heeft Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de planning geplande extra kosten volgens de planning tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) is uitgegaan van de door de toepassing ontworpen besluiten en/of onvolledige gegevens, opgesteld deze opgesteldheid van onvolledigheid voor haar vragen te zijn;

Artikel 6. Contractduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft u meer ondertekend van prestatie, wordt deze overeengekomen te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd vastgelegd en schriftelijk vastgelegd.
2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. de duur van de opdracht is, partijen een opzegtermijn van minimaal 3 indien maanden in acht te nemen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst uitgevoerde dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de uitvoering te starten, zullen te wijzigen van aan te vullen, te beginnen met het wijzigen van de overeenkomst en in overleg die uitvoering aanpassen;
2. Indien uitvoering van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het geval van uitvoering van de uitvoering worden beïnvloed. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk zijn op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging van aanvulling van de overeenkomst financiële en/of feitelijke gevolgen heeft, zal Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) de toekomstige voorafgaande inlichten;
4. Indien een vast honorarium is aangevraagd zal Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) bij het bepalen van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van ditarium tot gevolg heeft;

5. De uitvoering van de uitvoeringsopdracht en/of de uitvoering van de uitvoeringsopdracht en/of de uitvoering van de uitvoeringsopdracht en/of de uitvoering van de uitvoeringsopdracht en/of de uitvoering van de uitvoeringsopdracht en/of de uitvoering van de uitvoeringsopdracht en/of de uitvoering van de uitvoeringsopdracht . Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd;

6. Indien de tijdsplanning van de opdracht de tarieven en andere kosten beïnvloed worden door de opdrachtgever danwel de beïnvloeding is in de omstandigheden die voor het risico van de gevolgen komen, rekeningt de opdrachtgever nu vooralsdan dat de nauw samenhangende voortgaande ( gaande ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . extra) kosten voor zijn rekening komen.

Artikel 8. Overmacht

Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) van de overeengekomen leveringstermijn van haar leveringsplicht van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.
2. In het geval van overmacht zal Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft een ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen de tijd de opdracht schriftelijk te annuleren, echter niet te annuleren, MSc (psycholoog NIP) af te nemen en haar te betalen het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en de door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) gemaakte (on)kosten.

Artikel 9. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die in het kader van hun overeenkomst van elkaar van andere bron ontvangen hebben. Informatie betreffende andere partij als deze door de informatie is medegedeeld van de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern worden gerefereerd.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, brochures, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendomsstijlen, films, audiobestanden en andere bescheiden voortkomen uit de werkzaamheden van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) uitsluitend bij Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP). Marianne van Katwijk, MSc (psycholoog NIP) is en blijft blijven eigenaresse van deze rechten.
2. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen van verwijderen;

3. Modellen, technieken, programma's, ook software – die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP). Openbaar maken van betalingen via de schriftelijke verklaring van Marianne van Katwijk, MSc (psycholoog NIP).

4. Ingeval van (tussentijdse) uitvoering van de opdracht, blijft het voortbestaan ​​van kracht.
5. Het is aan opdrachtgever en/of derden niet toegestaan ​​om wijzigingen aan te brengen aan een door hem goedgekeurde rieten in gebruik zijn model, programma, ontwerp enzovoort, zonder toestemming van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) .
6. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) opgestelde informatie ter kennis van wordt uitgevoerd.

Artikel 11. Betaling
1. Betaling dient schriftelijk anders getekend te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) aan te geven wijze in de valuta is gefactureerd. Betaling zal zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In het geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te starten met onmiddellijke ingang te staken van op te schorten, zonder dat zij daarvoor op wijze jegens de opdrachtgever plichtig kan worden .
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement van surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen te doen op de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) meer dan de gebruikelijke inspanning wordt gelijk uitgevoerd, kan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (van daarmee te zekerheid stellen) eisen.

7. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming verplicht aan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) alle in redelijkheid uitgevoerde gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, omvattende uitvoering van de kosten van incassobureaus, en de in werkelijkheid gerealiseerde kosten loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte te wijzen proceskosten vooruit. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tien procent van de door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

8. Opgave van de leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal een fatale datum zijn, schriftelijk vastgelegd en schriftelijk anders is bedongen. Een leveringstermijn, onverminderd het begin van de vorige zin, eerst in het bezit van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) zijn, indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is aan, onder deze in het bezit van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) wel.

9. In geval van niet tijdige levering van de opdrachtgever Marianne van Katwijk MSc (Psycholoog NIP) schriftelijk aan te manen, waarbij aan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) een voorlopige verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst deze termijn wordt overschreden, is de opdracht overeengekomen de overeenkomst ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Marianne (Psycholoog NIP) van tevoren in het geval dat tot schade wordt gehouden is.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die in het kader van hun overeenkomst van elkaar van andere bron ontvangen hebben. Informatie betreffende andere partij als deze door de informatie is medegedeeld van de aard van de informatie.

2. Frederike Mewe Psycholoog NIP zal in het kader van de opdracht alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP), haar werkwijze en dergelijke, danwel rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 13. Beroepsgeheim en Zorgvuldigheid

1. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
2. Persoonsgegevens worden verzameld op grond van de Dossierplicht van de Wgbo. Dit wetd dwingen recht is, is een aanvaardbare grondslag voor de AVP.
3. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) verbindt zich om medische dossiers van vijftien jaar te bewaren, startend op het moment dat een eerste gegeven over de cliënt is opgenomen in het dossier. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier.
4. Informatie in het dossier zal op geen enkele manier met derden gedeeld worden tenzij schriftelijk schriftelijk is verstrekt.
5. Gevraagd wordt tot vernietiging van het dossier, tenzij sprake is van de wet BPOZ.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) met betrekking tot schade ontstaan ​​door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP).
2. De aansprakelijkheid van Marianne van Katwijk, MSc (psycholoog NIP) is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, uitgebreide gegevensgedeelte van de opdracht de aansprakelijkheid heeft;

3. De aansprakelijkheid is beperkt tot het dat voor de schade veroorzaakte prestatie in rekening wordt gebracht van bedrag bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval de hier verschuldigde betaling meer zal dan 9.000 euro.
4. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel wordt bepaald wordt bij een opdracht met een oorspronkelijke looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
5. Indien door of in verband met het bevorderen van diensten door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) of anderszins schade aan personen of zaken toegebracht, waarvoor Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) wordt aansprakelijk gesteld, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) met algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) in verband met die verzekering draagt.

6. eventuele aan van de opdrachtgever in hier ingediende zin dienen binnen een maand na het constateren van schade, maar in ieder geval binnen een jaar na van de opdracht bij Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) te zijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever rechten heeft verwerkt. Marianne van Katwijk, MSc (psycholoog NIP) zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan ​​van de schade rechtstreeks op derde danwel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

7. Marianne van Katwijk, MSc (psycholoog NIP) zal aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van a. ontworpen en/of volledig en/of niet on ontworpene gegevens afkomstig van de opdrachtgever, of b. elke opdracht van de opdracht bij de uitvoering van de overeenkomst. Marianne van Katwijk MSc (Psycholoog NIP) zal opdrachtgever Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) ontvangen van vrijwaren.

Artikel 15. Annulering/van de overeenkomst
1. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) heeft het om recht zonder opgave van cursus, training begeleidings-of coachingstraject te annuleren van deelname van een toekomstige wens dan wel de door de opdrachtgever uitgevoerde coachee te verbinden, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht deelname aan de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject geschieden. Bij niet annulering is de verplichting het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject is Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) goedgekeurd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever bestemde coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelnames beëindigt van natuurlijk niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) anders rechtvaardigen.
6. Een begeleidingsgesprek tot 48 uur voor het begin van het gesprek worden afgezegd cq verplaatst. Bij afzegging cq binnen 48 uur is Marianne van Katwijk, MS een geschikt om het volledige tarief afgesproken voor gesprek in rekening te met een minimum van 98 euro. Indien de opdrachtgever dan wel bestemde coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, dezelfde tarieven.
7. Als één der uitvoering tekort schiet in de uitvoering van haar verplichtingen en na hier gespecificeerde door de andere termijn te beginnen, is de andere partij ondertekend de overeenkomst te beginnen zonder dat de ontwerpde partij de omvangrijke vergoeding verschuldigd is. De tot de levering wel leveringen worden op de levering betaald.

Artikel 16. Persoonsgegevens
1. Door het van een overeenkomst met opdracht aan Marianne Katwijk, MScPsycholoog NIP (NIP) wordt van automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
1. Op elke overeenkomst tussen Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen uitvoeringsbepalingen uit overeenkomsten kunnen deze niet tot de competentie van de kantonrechter, worden uitgevoerd aan de rechter van het binnen opdrachtnemer gevestigd is.

2.Indien door van de opdracht een geschillen tussen de opdrachtgever en Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP), dan partijen trachten dit in der minne te schikken. Hiertoe wordt ook bemiddeling voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies van bemiddeling.

3. Een geschil is aanwezig indien één der onderwerpen aan de wederpartij maakt onder opgave van onderwerpen naar het oordeel van die partij het onderwerp van besproken is.
4. Indien het niet wordt opgelost, dan zal het beginnen aan de gewoonte rechter. Als procedure rechter partijen de rechter bevoegdheden is in de vestigingsplaats van Marianne van Katwijk, MSc (psycholoog NIP)

5. Bij eventuele afwijkingen van producten zal de eventuele gebreken hebben 14 dagen, ingediende reclameren bij het bureau. Reclame geeft de opdrachtgever het recht zijn verplichtingen van niet op te schorten.

6. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden ontwikkeld, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

Artikel 18. Vindplaats Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is altijd de laatste gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg.

Amsterdam, 16 – 12 – 2020